Notification

 
 • आक्षेपित बीले - जून - 2019
 •  
 • 7 व्या वेतन आयोग 1 ला हप्ता फरक देयक सादर करावयासाठीचा Xel नमुना
 •  
 • माहे जुलै-2019 चे Online वेतन देयक सादर करणे बाबत--
 •  
 • असुधारित वेतन श्रेणीत ( 6 व्या वेतन आयोगानुसार) वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे सुधारित महा.भत्ता दराने जुलै-2019 चे वेतन देयक व महा.भत्ता फरक देयक सादर करणे बाबत---
 •  
 • 7 व्या वेतन आयोगानूसार पहिल्या हप्त्याची फरक देयके सादर करणेबाबत . . .
 •  
 • शालार्थ वेतन प्रणाली मधील माहिती अद्यावत करणेबाबत . . .
 •  
 • मा.शिक्षण संचालक (माध्यमिक )म.रा. पुणे यांचे मंजुरी आदेशाने व २० % अनु. शाळांतील ऑफलाईन वेतन घेत असलेल्या पत्र कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ वेतन प्रणाली मध्ये नाव समाविष्ठ करण्यासाठी उपस्थित राहणे बाबत...
 •  
 • शालार्थ वेतन प्रणाली अद्यावत करणे बाबत-----
  Address - Monalisa Building, Old Agra road, Infront of Wani House, Nashik-422001          Email ID - supdtpayunitnsk@gmail.com

  Video Of How To Create GPF Slip

  Education is one of the basic need of every human being and a Right in few countries including India, where every child has Right to education.

  Education is the most powerful weapon, that can change the world.