PayUnit & PF

Download


अ.क्र. शीर्षक दिनांक डाऊनलोड
1 DCPS सेवानिवृत्त/मयत/कर्मचाऱ्यांचे प्रस्तावासोबत द्यावयाचे लेख 10/01/2018
2 शिल्लक वर्ग फी/शिक्षण फी रक्कमेची माहिती सादर करणे बाबत-- 02/02/2018
3 इपीएफओ कार्यालयाकडे असलेल्या कर्मचा-यांच्या खात्याची माहिती सादर करणे बाबत---- 22/02/2018
4 EPFO Employees Subscription Suchana 22/02/2018
5 शालार्थ मधील नव्याने समाविष्ठ करावयाच्या प्रस्तावांची कार्यपद्धती 21.2.2018 07/03/2018
6 Notice of payment for salary 03/04/2018
7 Objection Bill of Month March 2018 03/04/2018
8 GPF SLIP NIPHAD CAMP 9:5:2018 to 12:4:2018 PAY UNIT SECONDARY NASHIK 05/04/2018
9 सन 2018-19 या वर्षातनियत वयोमानानुसार सेनिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांचे ¦¦ भविष्यनिर्वाह निधि अंतिम प्रदानाबाबत चे प्रस्ताव सेवानिवृत्तीच्या 6 महीनेचे आत सादर करणे बाबत..... 13/04/2018
10 समुह अपघाती विमा चलन 17/04/2018
11 Notice Pay bill April-2018 17/04/2018
12 PF Calculator 23/04/2018
13 मालेगाव तालुका GPF कॅम्प 24/04/2018
14 वेतन देयक सूचना - मे 2018 04/05/2018
15 मालेगाव GPF स्लीप बाबत सूचना 11/05/2018
16 कार्यालयामध्ये मुख्याध्यापकांनी शिक्षकांना पाठवावयाचे असल्यास मुख्याध्यापकांच्या अधिकृत परवानगीसह कार्यालयात पाठवावे. कार्यालयात केवळ अधीक्षक, अधीक्षक नसतांना सहा. लेखाधिकारी, सहा. लेखाधिकारी नसतांना मुख्य लिपिक यांनाच भेटावे. परस्पर कोणत्याही शिक्षकास पाठवू नये. अन्यथा संबंधिताची घेऊन आलेल्या कामकाजाबाबत कोणतीही दखल घेतली जाणार नाही. 23/05/2018
17 माहे जुन-2018 चे नियमित वेतन देयक ऑफलाईन पध्दतीने सादर करणे बाबत---- 02/06/2018
18 माहे जुन-2018 चे नियमित वेतन देयक सादर करतांना दिलेल्या यादीतील शाळांनी अपुर्तता असलेली पुरवणी देयके घेवून जाणे बाबत-- 02/06/2018
19 नाशिक जल्हयातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते मा. न्यायालयाच्या आदेशान्वये सुरु करणेबाबतची माहिती सादर करणेबाबत . . . 08/06/2018
20 GPF/DCPS माहिती भरण्याची प्रक्रिया व फॉर्म 10/06/2018
21 भविष्य निर्वाह निधी (PF), ठेव संलग्न विमा योजना (DLIS), नवीन परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (DCPS) नियमावली व इतर आवश्यक प्रस्तावांबाबत लागणारी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती व नमूने बाबत 13/06/2018
22 JULLY- 2018 Paybill Notice 01/07/2018
23 माहे-जुलै-2018 च्या वेतन देयका सोबत प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत------ 04/07/2018
24 अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी (माध्यमिक), नाशिक या कार्यालयातील सहाय्यकांचे नव्याने केलेले कामाचे वाटप व कर्तव्य जबाबदा-या....... 12/07/2018
25 सन 2018-19 चे अंदाजपत्रक सादर करणेसाठी शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करणे बाबत 02/08/2018
26 ऑनलाईन माहिती भरण्यासंदर्भातील माहिती पत्रक 02/08/2018
27 EPFO Employee Subscription Information 03/08/2018
28 दिनांक-01/01/2017 ते 31/07/2017 आणि 01/07/2017 ते 31/01/2018 या 14 महिन्याचे कालावधीतील महागाई भत्ता फरक देयक सादर करणे बाबत--- 13/08/2018
29 दिनांक-01/01/2017 ते 31/07/2017 आणि 01/07/2017 ते 31/01/2018 या 14 महिन्याचे कालावधीतील महागाई भत्ता फरक तक्ता नमुना Excel Sheet…... 14/08/2018
30 नाशिक जिल्हयातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशान्वये सुरु करणेबाबतच्या कार्यवाहीबाबत . . . 18/08/2018
31 जून 2018 अखेर पर्यंत मंजूर केलेले मेडिकल बीलांची यादी . . . 18/08/2018
32 माहे ऑगष्ट २०१८ चे वेतन देयक सादर करणेबाबत 21/08/2018
33 माहे ऑगष्ट २०१८ चे वेतन देयक सादर करणेबाबत 21/08/2018
34 कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीच्या Online PF Software चे प्रशिक्षण बाबत पत्र 04/09/2018
35 माहे सप्टेंबर २०१८ चे वेतन देयक सादर करणेबाबत... 05/09/2018
36 कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या मंजूर परतावा रकमेबाबात . . . 06/09/2018
37 GPF Slip बनविण्यासाठी शाळेतून माहिती भरून घेण्याबाबतचा नमुना 15/09/2018
38 IDBI Bank New Contact Branch Office Contact Person & E-Mail ID for Salary आपल्या तालुक्यासमोरील (Contact Person 1, Contact Person 2 आणि Contact Person 3) सर्व बँक अधिका-यांच्या ई-मेल आयडी वर ई-मेल करावे.. . 15/09/2018
39 ज्या कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधी लेखाचिठठया PF Software मध्ये तयार करावयाचे आहे त्यांचेसाठी सर्वसाधारण सूचना... 15/09/2018
40 ज्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी लेखाचिठ्ठ्या PF Software मध्ये तयार करावयाचे आहेत त्यासाठी सर्वसाधारण सूचना 15/09/2018
41 सन 2011-2012 ते सन 2016-2017 मधील भ नि नी परतावा घेतलेल्या कर्मचा-यांची शाळा निहाय यादी, प्रमाणे परतावा करणेबाबतचे आदेश कार्यालयातुन घेवून जावेत. व परतावा केलेले नसलेस खूलासा सादर करावा. 18/09/2018
42 सन 2011-2012 ते सन 2016-2017 मधील भ नि नी परतावा घेतलेल्या कर्मचा-यांची शाळा निहाय यादी 18/09/2018
43 माहे Oct.-2018 चे नियमित वेतन देयक ऑफलाईन पध्दतीने सादर करणे बाबत---- 03/10/2018
44 plan to non plan letter Sec nashik 05/10/2018
45 नाशिक जिल्हयातील शाळांनी भविष्य निर्वाह निधी लेखाचिठ्ठ्या तयार करावयाचे आहेत त्यासाठी PF Software मध्ये भविष्य निर्वाह निधी माहिती भरणेसाठी सर्वसाधारण सूचना 09/10/2018
46 ना-परतावा अग्रीम घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावासह सन 2014-15 ते 2017-18 पर्यंतची यादी. . . 16/10/2018
47 आय.डी.बी.आय. बँकेत आज रोजी दिनांक 16-10-2018 जमा केले. भविष्य निर्वाह निधी अंतिम, परतावा, ना-परतावा प्रकरणे मंजूरी आदेश. "मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या कार्यालयाच्या रजिस्टरवर याची नोंद करुन घ्यावी" 16/10/2018
48 भविष्य निर्वाह निधी परतावा /ना परतावा खाते क्रमांक बाबत 20/10/2018
49 परतावा रकमेची वसुली बाबत 20/10/2018
50 सातव्या वेतन आयोगामध्ये सुधारित श्रेणीसाठी मंजूर व कार्यरत पदांची माहिती सादर करणेबाबत . . . 24/10/2018
51 GPF Website मध्ये माहिती भरण्याची मुदत दि.२४/११/२०१८ पर्यंत वाढविण्याबाबतचे पत्र 31/10/2018
52 ना-परतावा अग्रीम घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावासह सन 2011-12 ते 2018-19 पर्यंतची यादी. 31/10/2018
53 माहे नोव्हेंबर २०१८ चे नियमित ऑफ लाईन वेतन देयक सादर करणे बाबत---- 06/11/2018
54 Sample Excell Sheet- D.A.Difference 139% to 142% Jan.-2018 to Oct.-2018 07/11/2018
55 भविष्य निर्वाह निधी लेखाचिठ्ठ्या तयार करणे कामी उपस्थित राहणे बाबत फक्त मालेगाव तालुका... 30/11/2018
56 December-2018 चे नियमित वेतन देयक सादर करणे बाबत---- 04/12/2018
57 लेजर नंबर यादी. GPF नुसार लेजर नंबर प्रस्तावावर लिहून आणणे 07/12/2018
58 पगार यादी 07/12/2018
59 भविष्य निर्वाह निधी लेखाचिठ्ठ्या तयार करणे कामी उपस्थित राहणे बाबत पत्र 10/12/2018
60 कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर परतावा ना-परतावा रक्कम वर्ग करणे बाबत 11/12/2018
61 धनादेश बाबत शाळा यादी 11/12/2018
62 माहे डिसेंबर २०१८ नियमित वेतन देयक सादर करणे बाबत सुधारित वेळापत्रक 12/12/2018
63 माहे जानेवारी-2019 नियमित वेतन देयक सादर करणे बाबत--- 01/01/2019
64 पुरवणी देयका सोबत प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत------ 01/01/2019
65 धनादेश बाबत शाळा यादी_16/01/2019 17/01/2019
66 जिल्हा बदली होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे खाते वर्ग प्रस्ताव या कार्यालयास त्वरित सादर करणे बाबत.. 17/01/2019
67 नवीन परिभाषित अशनदायी निवृत्ती वेतन योजना (DCPS) क्रमांक असलेल्या शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची ६ वेतन आयोगाची देयके सादर करणे बाबत 29/01/2019
68 जिल्हा बदली होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे खाते वर्ग प्रस्ताव कार्यालयात त्वरीत सादर करणे बाबत... 30/01/2019
69 नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) क्रमांक असलेल्या शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ६ व्या वेतन आयोगाची देयके सादर करणे बाबत.... 30/01/2019
70 कर्मचाऱ्यांनी परतावा ना परतावा घेतलेल्यांची यादी 30/01/2019
71 माहे फेब्रुवारी-2019 नियमित वेतन देयक सादर करणे बाबत--- 01/02/2019
72 नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीयोजना (DCPS) योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या DCPS Regular + Delayed वर्गणीच्या कापती बाबत ... 08/02/2019
73 निवडणूक आयोगाची माहिती/प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत---- 28/02/2019
74 माहे मार्च २०१९ चे वेतन देयक सादर करणे बाबत 06/03/2019
75 भवीष्य निर्वाह निधी लेखाचिठ्ठा प्राप्त झाल्याची माहिती सादर करणे बाबत 08/04/2019
76 वेतन देयक सूचना - एप्रिल २०१९ 09/04/2019
77 सुधारित वेतन देयक सूचना - एप्रिल २०१९ 10/04/2019
78 शुध्दीपत्र---वेतन देयक सूचना - एप्रिल २०१९ व माहे जानेवारी ते मार्च ७ वेतन आयोग फरक देयक सादर करणे बाबत सुचना दिनांक -10/04/2019 12/04/2019
79 माहे मे-2019 चे वेतन देयक सादर करणे बाबत------ 17/05/2019
80 शालार्थ वेतन प्रणाली मधील माहिती अद्यावत करणेबाबत . . . 07/06/2019
81 माहे जून 2019 चे नियमित वेतन देयक सादर करणे बाबत 11/06/2019
82 केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अनव्ये माहिती मिळणेसाठी प्राप्त अर्जावर मुदतीत कार्यवाही करणे बाबत 17/06/2019
83 राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन शालार्थ वेतन प्रणालीमधून अदा करणे बाबत.. 21/06/2019
84 मा.शिक्षण संचालक (माध्यमिक )म.रा. पुणे यांचे मंजुरी आदेशाने व २० % अनु. शाळांतील ऑफलाईन वेतन घेत असलेल्या पत्र कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ वेतन प्रणाली मध्ये नाव समाविष्ठ करण्यासाठी उपस्थित राहणे बाबत... 25/06/2019
85 7 व्या वेतन आयोगानूसार पहिल्या हप्त्याची फरक देयके सादर करणेबाबत . . . 02/07/2019
86 आक्षेपित बीले - जून - 2019 02/07/2019
87 7 व्या वेतन आयोग 1 ला हप्ता फरक देयक सादर करावयासाठीचा Xel नमुना 04/07/2019
88 शालार्थ माहिती अदयावत करणे बाबत 07/07/2019
89 माहे जुलै-2019 चे Online वेतन देयक सादर करणे बाबत-- 12/07/2019
90 नविन परिषाभषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत येणा-या कर्मचा-यांची सन 2016-17 ते 2019-20 च्या वर्गणी कपातीबाबतची माहीती सोबतच्या Excel Sheet मध्ये सादर करणेबाबत... 15/07/2019
91 New - नविन परिषाभषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत येणा-या कर्मचा-यांची सन 2016-17 ते 2019-20 च्या वर्गणी कपातीबाबतची माहीती सोबतच्या Excel Sheet मध्ये सादर करणेबाबत... 15/07/2019
92 माहे जुलै-2019 चे नियमित वेतन देयक सादर करणे बाबत . . . 20/07/2019
93 असुधारित वेतन श्रेणीत ( 6 व्या वेतन आयोगानुसार) वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे सुधारित महा.भत्ता दराने जुलै-2019 चे वेतन देयक व महा.भत्ता फरक देयक सादर करणे बाबत--- 20/07/2019